Warning: A non-numeric value encountered in /web/htdocs3/kancelariaksiegowawawpl/home/www/wp-content/themes/Divi-2.5.3/functions.php on line 5560

W dniu wczorajszym został opublikowany w Dzienniku Ustaw komplet ustaw i rozporządzeń związanych z tzw. „tarczą antykryzysową”.

W opinii Rządu wszystkie te regulacja mają na celu pomóc firmom przetrwać obecny okres. Poniżej najważniejsze z punktu widzenia małych przedsiębiorców rozwiązania:

1. Zwolnienie od składek ZUS dla mikro firm i samozatrudnionych.

Każdy, kto prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą lub zatrudnia maksymalnie 9 osób, może liczyć na zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne za marzec, kwiecień i maj. Pokryje je państwo. Zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby, a także osób opłacających składki tylko za siebie, pod warunkiem, że ich przychód nie nie był wyższy niż 300 proc. prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. Stosowny wniosek powinien zostać złożony do ZUS.

2. Jednorazowe świadczenie dla samozatrudnionych i zleceniobiorców.

Prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą (jdg) przed 1 lutego, ale także zleceniobiorcy, w tym zarabiający na podstawie umowy o dzieło, umowy agencyjnej zawartej przed 1 lutego, a także osoby, które zawiesiły jdg po 21 stycznia mogą starać się o tzw. jednorazowe świadczenie postojowe (nieoskładkowane i nieopodatkowane). Wyniesie ono:
– 2080 zł dla zleceniobiorców i prowadzących działalność (80 proc. minimalnego wynagrodzenia), jeśli ich przychód spadł o co najmniej 15 proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca, pod warunkiem, że przychów w poprzednim miesiącu był niższy od 300 proc. przeciętnego wynagrodzenia, czyli ok. od -15 507 zł. Przychód zleceniobiorcy to kwota brutto na umowie, dla samozatrudnionego wartość sprzedaży bez podatku VAT.
– 1300 zł dla osób na karcie podatkowej lub ryczałcie ewidencjonowanym, zwolnionym z VAT.

3. Mikropożyczka ze środków Funduszu Pracy.

To jednorazowa pożyczki na pokrycie kosztów mikroprzedsiębiorców, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r. Pożyczka w wysokości 5 tys. zł, przyznawana na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy z 6 miesięcznym okresem karencji, z możliwością umorzenia pod warunkiem, że przedsiębiorca przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. Wniosek o pożyczkę będzie trzeba złożyć do powiatowego urzędu pracy.

4. Maksymalne koszty kredytu.

Ustawa wprowadza algorytm wyliczający koszty kredytu i ich maksymalny limit. Łączne pozaodsetkowe koszty kredytu konsumenckiego nie mogłyby przekroczyć wyższe niż 45 proc. wartości kredytu.

5. Przedłużenie bankowych kredytów obrotowych.

Umożliwienie obliczania zdolności kredytowej w oparciu o dane finansowe na koniec 2019 r.

6. Dofinansowanie do zatrudnionych, także zatrudnionych na umowach cywilnych.
Dofinansowanie do wynagrodzenia dla pracodawcy(art. 15 g) ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Łączna kwota dofinansowania w przypadku przestoju ekonomicznego to 1533,09 zł na pracownika, co obejmuje 50 proc. wynagrodzenia minimalnego, czyli 1300 zł plus składki ZUS pracodawcy od tej kwoty (które również mogą być dofinansowane z FGŚP). Natomiast w przypadku obniżenia wymiaru czasu pracy łączna maksymalna kwota dofinansowania to 2452 zł, co obejmuje 40 proc. przeciętnego wynagrodzenia plus również składki ZUS pracodawcy od tej kwoty. Wymiar czasu pracy można obniżyć o 20 proc., ale nie więcej niż do 0,5 etatu. Dopłaty – także mikroprzedsiębiorca, który skorzysta ze zwolnienia ze składek
– można dostać pod warunkiem:

– nie mniej niż o 15 proc. (stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnych 2 kolejnych miesięcy w okresie od stycznia 2020 r. do łącznych obrotów z analogicznych 2 miesięcy z roku ubiegłego) lub nie mniej niż o 25 proc. obrotów w miesiącu w okresie od stycznia 2020 r. w porównaniu do miesiąca poprzedniego;
– uzgodnienia ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami załogi warunków postoju i obniżenia czasu pracy;
– opłacenia składek i podatków do końca trzeciego kwartału 2019 roku oraz w przypadku
złożenia wniosku do wojewódzkiego urzędu pracy – będą rozpatrywane w kolejności wpływu

7. Więcej czasu na złożenie rocznego zeznania PIT za rok 2019
Ministerstwo Finansów poinformowało o zniesieniu sankcji za założenie zeznania podatkowego do dnia 31 maja 2020r.

8. Przesunięcie terminu złożenia zeznań CIT oraz sprawozdań finansowych
Termin sporządzenia sprawozdań finansowych został przesunięty do 30 czerwca 2020r. zaś termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego przedłużony został do 30 września 2020r.
Termin złożenia zeznania rocznego CIT-8 i zapłaty podatku został wydłużony do 31 maja 2020r.

 

Docelowo w kolejnych wpisach będzie się starali zamieszczać dodatkowe informacje oraz odnośniki do poszczególnych stron urzędów i właściwych usług.